TANUKI 1

10 – 14 lapsed 

E, K, R – 16:30-18:00

TANUKI 2

6 – 9 lapsed (edasijõudnud)

E, K, R – 15:00-16:30

Share This